Search
My account
Categories
| Download Area
Algemene Voorwaarden
Jopa Racing Products B.V. te Enter
 

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper uit te voeren opdrachten. Door zijn bestellingen wordt de koper geacht daarmede akkoord te gaan. Voor zover op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of mondelinge of telefonische afspraken vinden ons alleen dan wanneer zij door de directie van verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele aankoopvoorwaarden of voorschriften van kopers, die afwijken van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden vinden ons niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

Alle offertes van of vanwege de verkoper, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. De door koper bij verkoper direct dan wel via een vertegenwoordiger of agent geplaatste order bind verkoper eerst nadat deze de order heeft bevestigd; volgt binnen 10 dagen nadat de order is geplaatst geen schriftelijke mededeling zijdens verkoper dan dient koper de order als stilzwijgend aanvaard te beschouwen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid verkoper

Verkoper stelt alles in het werk om opgegeven levertijden, speciale wensen betreffende verzending enzovoorts, nauwkeurig na te komen. Verkoper is echter in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade van welke aard ook, indien levertijden respectievelijk speciale wensen niet kunnen worden nagekomen. Evenmin kan de koper uit dien hoofde ontbinding der overeenkomst vorderen.

Artikel 4: Wijziging Goederen

Wijziging in uitvoering, kleur, verpakking, als ook druk-, en vormfouten met betrekking tot goederen voorbehouden.

Artikel 5: Betalingsverplichting koper

De verkoper blijft te allen tijde – op redelijke gronden – gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de koper te verlangen, ook indien reeds andere betalingscondities waren overeengekomen. Wordt die zekerheid niet verstrekt, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst respectievelijk het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbonden te verklaren. Zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is de verkoper in ieder geval niet tot verdere leveranties, ook van andere orders, verplicht.

Artikel 6: Levering goederen - Gescheiden levering

Wanneer de levering in gedeelten geschiedt, wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.

Bestellingen voor 14.00 uur worden indien op voorraad in heel Nederland de volgende

werkdag geleverd.

Artikel 7: Garantie

Eventuele klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze bij aangetekende brief binnen 8 dagen na de datum van ontvangst van de goederen bij de verkoper worden ingediend. Wanneer het goederen betreft, die volgens handelsgebruik naar aard of gebruik daartoe aanleiding geven, dienen eventuele reclames te worden ingediend binnen 8 dagen na de dag, waarop het gebrek aan de koper redelijkerwijze had kunnen blijken, echter nimmer later dan drie maanden na factuurdatum. Reclames uit welke hoofde dan ook geven de koper, mits hun gegrondheid komt vast te staan, slechts het recht tot gratis herlevering, dan wel, indien naar het oordeel van de verkoper hiermede kan worden volstaan, op gratis reparatie van het goed. Gratis herlevering c.q. reparatie geldt tegelijkertijd ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8: Vervallen garantie

Het recht als in het vorige artikel vermeld vervalt in ieder geval indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld.

Artikel 9: Retourzending

Retourzendingen kunnen niet dan met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper geschieden. De betalingsverplichting van de koper te aanzien van de betreffende of andere leveringen wordt door eventuele reclame niet opgeschort.

-              Retour- en/of garantiegoederen, alleen na telefonische goedkeuring en onder vermelding van het factuurnummer.

-              Nieuwe artikelen accepteren wij alleen in de onbeschadigde originele verpakking.

-              Zonder geldige reden van retour brengen wij 10% van de inkoopprijs in rekening voor administratie- en handelingskosten.

Zie ook artikel 19, 20.

Artikel 10: Betalingcondities

Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de betaling niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldag plaatsvindt, heeft de verkoper het recht rentevergoeding te vorderen op basis van 1% per maand of het gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat de betaling plaats had dienen te vinden tot en met die der voldoening zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Betalingen, zijdens de koper geschieden zonder de mogelijkheid van compensatie of aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen kredietnota of andere akkoordverklaring van de verkoper in het bezit van de koper is.

Op de volgende manieren kunt u de facturen betalen:

-              Automatische incasso

-              Per bank overmaken

-              Contante betaling

-              Onder rembours

Artikel 11: Vorderingen

Buiten de koopsom en de rente is de verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, vallende op het incasseren van haar vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke met inbegrip van de kosten van rechtskundige bijstand, op basis van het voor de advocatuur in Nederland geldende tarief – voor zover deze hoger zijn dan de bij vonnis geliquideerde proceskosten. Onverminderd het recht op volledige voldoening van voormelde kosten worden de kosten van buitengerechtelijke invordering bepaald op 15% van de vordering van de verkoper. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd zodra de verkoper haar vordering te incasso uit handen heeft gegeven, nadat de debiteur vanwege haar eenmaal schriftelijk tot betaling is aangemaand. Indien door de verkoper het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is de koper bij betaling van de koopsom verplicht naast de buitengerechtelijke kosten de kosten van de faillissementsaanvrage – eveneens gebaseerd op het hiervoor bedoelde uurtarief – voor zijn rekening te nemen.

Artikel 12: Eigendom Goederen - Risico

Alle door verkoper geleverde blijft zijn volledig eigendom totdat het door of namens de koper geheel is betaald. De koper is, zolang de zaak nog niet zijn eigendom is geworden, verplicht de geleverde zaak tegen brand, diefstal, aanspraken op schadevergoeding van derden en tegen risico’s te verzekeren. De rechten, voortspruitende uit deze verzekeringsovereenkomst zullen echter tot aan de volledige betaling van de verkoper toekomen, desgewenst kan verkoper in geval van het bestaan van een vorderingsrecht van koper op een verzekeringsmaatschappij verlangen dat koper als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting ten opzichte van verkoper dit vorderingsrecht onverwijld cedeert. Op verzoek van de verkoper moeten de verzekeringspolissen en kwitanties der betaalde premies aan hem worden overhandigd. Indien de betalingstermijnen niet nauwkeurig in acht worden genomen is de verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de verkochte zaak op rekening van de koper weder tot zich te nemen. De koper is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de goederen te beschikken, waardoor verkoper gemaakte eigendomsvoorbehoud zal worden aangetast, onverschillig of het goed aan de koper zelf dan wel aan een derde wordt afgeleverd behoudens waar het de normale bedrijfsvoering betreft. Betaalt koper de verschuldigde koopsom niet na hiertoe middels aangetekend schrijven te zijn aangemaand dan heeft verkoper het recht de tussen partijen gesloten overeenkomst op grond van kopers grove wanprestatie als ontbonden te beschouwen en de verkochte goederen onverwijld terug te nemen. Een zodanige aanzegging dient eveneens zijdens verkoper aan koper te geschieden middels aangetekend schrijven.

Artikel 13: Ondeuglijkheid goederen

Tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van ondeugdelijkheid van de geleverde goederen is de verkoper nimmer gehouden. De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welde door derden tegen de verkoper mochten worden geldend gemaakt terzake van het gekochte.

Artikel 14: Goederen bijzondere doeleinden

Monsters, beschrijvingen, voorbeelden en publicaties in de ruimste zin des woords geven slechts bij benadering de hoedanigheden van de te leveren goederen aan. Voor eventuele afwijkingen van bovenbedoelde monsters etc. zijn wij dus nimmer aansprakelijk tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. De verkoper staat in geen enkel opzicht in voor de geschiktheid van de door haar te leveren goederen voor bijzondere doeleinden en sluiten te dien aanzien alle aansprakelijkheid uit.

Artikel 15: Buitengewone omstandigheden

Buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat, ziekte van personeel of personeelsschaarste in het algemeen, werkstakingen in ons bedrijf of elders, uitsluiting, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook, het niet goed of niet tijdig voldoen door toeleveringsbedrijven aan hun verplichting jegens de verkoper, sluiting der grenzen, wijziging der invoerrechten en/of belastingen, het opleggen van heffingen of andere maatregel van daartoe bevoegde organen leveren voor de verkoper overmacht op, waardoor deze ontheven wordt van zijn verplichtingen tot de overeengekomen leveringen, zonder dat koper enigerlei recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 16: Toepassing Nederlands Recht

Op alle met kopers te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, dit geld eveneens indien op grond van de leer van de kenmerkende prestatie geconcludeerd zou moeten worden dat een ander dan het Nederlands rechtsstelsel van toepassing zou zijn.

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende, kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo.

Artikel 18: Algemeen Prijzen & Verzending

De in catalogus vermelde verkoopprijzen zijn bedragen in Euro’s incl. BTW.

De op prijslijst vermelde inkoopprijzen zijn bedragen in Euro’s excl. BTW

De prijzen op onze website (www.jopa.nl) zijn bedragen in Euro’s excl. BTW.

Bij orders tot € 300,00 netto excl. BTW zijn de portokosten € 8,00 (eventuele Rembourskosten zijn € 7,00 extra).

Artikel 19: Teamkleding Jopa Logo

Jopa behoudt het recht om op alle geleverde goederen met betrekking tot de zogenoemde teamwear/teamkleding, alle goederen geproduceerd met behulp of door Jopa, een Jopa logo te plaatsen in welke vorm dan ook. Afwijken van deze regel kan uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. Teamwear/teamkleding goederen kunnen niet geretourneerd worden op basis van het Jopa logo tenzij dit het totale eindproduct ernstig beïnvloed.

Artikel 20: Teamkleding op maat

Alle afwijkingen met betrekking op de normale doorgaande goederen met betrekking tot de teamwear/teamkleding moeten verplicht afgenomen worden. Onder afwijkingen wordt verstaan: Speciale afwijkende maten naast de doorgaande maten, speciale kleurencombinaties. Afwijking van deze regel kan enkel via schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 21: Teamkleding

Onder teamwear/teamkleding worden alle goederen geproduceerd met behulp of door Jopa en goederen geproduceerd in opdracht van Jopa bedoeld.

Artikel 22: Levering Teamkleding

Alle overeenkomsten met betrekking tot teamwear/teamkleding hebben geen vaste levertijd tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 23: Beveiliging en privacy

De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Jopa Racing Products B.V. zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Jopa Racing Products B.V.
Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Jopa Racing Products B.V. en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Jopa Racing Products B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Jopa Racing Products B.V. onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Jopa Racing Products B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd is met de Nederlandse wet. Voor zover Jopa Racing Products B.V. middels diensten persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Jopa Racing Products B.V. dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Jopa Racing Products B.V. tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen. Jopa Racing Products B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Jopa Racing Products B.V. als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door Jopa Racing Products B.V. worden opgeslagen.

Indien door de Klant middels de Jopa Racing Products B.V. Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Jopa Racing Products B.V. tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp. Indien naar het oordeel van Jopa Racing Products B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Jopa Racing Products B.V. BV of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Jopa Racing Products B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Klant rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Klant, ook als deze gebruik maakt van het systeem van Jopa Racing Products B.V.

 

NL
Jopa Racing Products
Veldegge 8
7468 DJ Enter
Holland

Tel. 0031 (0)547-382717
www.jopa.nl
info@jopa.nl


 
Contact | Conditions© Jopa Racing Products B.V. 2024. All Rights Reserved